Swedish English

Välkommen till Partner Inkasso

HAR DU FÅTT BREV FRÅN OSS?

Logga in för att se ditt ärende

Logga in!

Viktigt!

OBS! ENDAST ÄRENDENUMMER

För att vara säker på att din SWISH bokas omgående i ditt ärende skall endast ditt ÄRENDENUMMER uppges som meddelande till mottagaren. ÄRENDENUMMER hittar du högst upp till höger på inkassokravet. Notera att ytterligare information såsom namn eller personnummer i meddelandefältet riskerar att fördröja bokningen av din betalning. Du swishar oss på 123 627 45 00.

Om Partner Inkasso.

Partner Inkasso löser betalningsproblem.

Vi löser betalningsproblem

Partner Inkasso Sverige AB är ett inkassobolag som i enlighet med god inkassosed bistår uppdragsgivare med krav- och inkassohantering. Vi hjälper våra uppdragsgivare att få betalt, men vi hjälper också dig som blivit kontaktad av oss i ett ärende.

Grundarna har tillsammans 30 års erfarenhet av att lösa betalningsproblem, låt oss hjälpa dig också.

Våra tjänster

Vi hjälper företag och privatpersoner

Fordringsöverlåtelser

Partner Inkasso är specialiserade på krav-och Inkassoprocessen rörande obetalda krediter. Ofta, men inte alltid, innebär det att vi förvärvar (dvs köper) skuldförbindelsen av den ursprungliga fordringsägaren. Detta innebär i korthet att skulden bara kan betalas med befriande verkan till Partner Inkasso.


Är du en av Finansinspektionen godkänd långivare som säljer uppsagda blancolån alternativt ett leasingbolag som säljer uppsagda leasingkontrakt (+borgensåtagande)? Vi söker löpande nya samarbetspartners.

Kontakta oss så berättar vi mer.

F.A.Q

Frågor & svar

Nedan finns du svar på några av de vanligaste frågorna. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du inte finner svar på din fråga.

 • Vår uppdragsgivare har gett oss i uppdrag att hantera ditt ärende åt dem. Vem som är uppdragsgivare står i brevet.

 • Vi använder oss av Kivra för brevutskick, är du registrerad hos Kivra skickas din avi dit. Hittar du fortfarande inte din avi, var vänlig kontakta oss omgående.

 • Inga betalningsprocesser är till 100% säkrade mot misstag. Meddela oss omgående att betalning skett, när (så exakt tidpunkt som möjligt), samt belopp. Bifoga helst kvitto på betalningen. Vi behöver detta för att kunna leta upp en eventuell felbokning. Om vi inte hittar din betalning måste vi be dig inkomma med kvitto på betalningen (om kvittot inte redan bifogats). Du som hävdar att en betalning skett måste kunna styrka detta.

  Oavsett utfall av vår undersökning så kommer vi alltid att kontakta dig för att förklara vår ståndpunkt.

 • Kontakta oss och berätta om din invändning. Det bästa är om du skriver till oss, men du kan alltid ringa om du föredrar det.

  Vi hänskjuter utan undantag ogrundade bestridanden till tingsrätten. Obefogade invändningar leder till ökade kostnader i målet, kostnader som förlorande part som huvudregel måste betala.

 • Se ovan avseende felaktigt krav.

 •  

  PERSONUPPGIFTSPOLICY (UPPDATERAD JANUARI 2021)

  Personuppgiftsansvarig

  Partner Inkasso Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

  Dataskyddsombud

  Partner Inkasso Sverige AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter följs i verksamheten. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Partner Inkasso Sverige AB. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet genom att maila info@partnerinkasso.se.

  Insamling av personuppgifter

  Partner Inkasso Sverige AB behandlar personuppgifter som ett led i inkassohanteringen.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m).

  Partner Inkasso Sverige AB kan även komma att spela in telefonsamtal, registrera ändamålsenlig skriftlig kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med Partner Inkasso Sverige AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

  Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

  Partner Inkasso Sverige AB behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

  Det huvudsakliga ändamålet med Partner Inkasso Sverige ABs behandling av personuppgifterna är att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter såsom inkassoleverantör. Att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs för att hantera inkassoärenden korrekt samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Gäldenären har frivilligt och avtalsenligt tillhandahållit personuppgifter till vår uppdragsgivare vilket är en förutsättning för att Partner Inkasso Sverige AB ska kunna hantera det enskilda inkassoärendet.

  Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling

  De rättsliga grunderna för ett inkassobolags behandling av personuppgifter är främst att uppgifter behövs för att inkassobolaget ska kunna utföra sin inkassoverksamhet. Ytterligare rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex att ange rätt personuppgifter i mål vid myndighet och domstol) och för att fullgöra ett avtal (fullgöra betalningsförpliktelsen).

  Behandling av personuppgifter av annan än Partner Inkasso Sverige AB

  Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om sekretess, ske av bolag i koncernen och från tid till annan av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Nödvändiga avtal har skrivits på med dessa parter för att bl.a. skydda kundernas integritet vid behandling av personuppgifter.

  Tider under vilka personuppgifter sparas

  Personuppgifterna kommer att sparas så länge inkassoärendet pågår och därefter i högst 10 år enligt legala krav (se Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling). Gallring av personuppgifter sker.

  Gäldenärens rättigheter

  Gäldenären har rätt att få information om och tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Partner Inkasso Sverige AB.

  Gäldenären har också rätt att vända sig till Partner Inkasso Sverige AB för att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter samt invända mot behandlingen under vissa förutsättningar.

  Kundens skriftliga begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Partner Inkasso Sverige AB i det enskilda fallet. I vissa fall kan Partner Inkasso Sverige AB inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

  Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

  Gäldenären kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Partner Inkasso Sverige ABs personuppgiftsbehandling via www.imy.se.

 • Ja, klicka här.

 • Du har bäst översikt över din ekonomi, logga in här och lämna ett förslag på avbetalningsplan. Överskatta inte din förmåga att betala tillbaka, men underskatta den inte heller. Är ditt förslag rimligt givet den information vi har i ärendet kommer vi att acceptera ditt förslag. Var vänlig notera att för mindre skuldbelopp är utrymmet för betalplaner mycket begränsat.

 • Om du beskriver din situation för oss så kommer vi kunna hjälpa dig mot en skuldfri tillvaro, det garanterar vi.

  Kan du bli föremål för en skuldsanering berättar våra erfarna handläggare för dig hur du skall gå tillväga för att få igång processen.

  Om du inte kan erhålla skuldsanering så är vårt generella råd att om du inte kan göra din situation bättre för stunden, gör den åtminstone inte sämre. Kontakta oss så kan vi tillsammans undersöka vilka alternativ som finns.

Lämna en synpunkt.

Om du har en synpunkt eller klagomål. Logga in med ditt bank-id och använd meddelandefunktionen.

Bankgiro

Bankgiro 5268-8603

Kontakt

Hör av dig.

Har du frågor? Vill veta mer? Kontakta gärna oss på nedanstående sätt.

Adress

Partner Inkasso Sverige AB
Johanneslundsvägen 12
194 61 Upplands Väsby

Ring oss

Telefontid:
Vardagar 09.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00

08-41 00 72 22